ظهر

وقتی یک هدف بوجود میاد توی مسیر رسیدن به هدف هی شکست میخوری و دوباره از لحظه آخری باز شروع میکنی و دوباره شکست و دوباره شروع، مثل یک جور فراموشی میمونه که وقتی بیاد میآری ادامه میدی تا میبینی ک باز فراموش کردی، مهم ناامید نشدنه و مهم ناامید نشدنه....

و اینک جنگ داخلی

با دشمن داخلی

که همواره

ار جنگ با دشمن خارجی

سختتر است