ظهر

دنیای عجیبیه.وقتی شادی، وقتی سرزنده و شادابی وقتی باهمه به شوخی و خنده میپردازی میبینی که ترد شدی.و زمانی ک سکوت اختیار میکنی،ساکتی،حرف نمیزنی،در عوالم درونی بسر میبری اونوقته که همه میان سمتت.انگار آدمها از شادی تو ناراحتند و از سکوت تو خوشحال...