ظهر

امروز چهاردهم فروردینه،یک روز بعد از تعطیلاتی که بسرعت گذشتن

روزا مثل برگن،فردا مثل ی برگ سرسبزه که غروب امروز زرده و خشک و در فردای بعدی افتاده و به گذشته تبدیل شده، این گذار سریع غم انگیزه...